I. Misja szkoły.

1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
2. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy.

3. Nasze wartości:

4. Zapewniamy:


5. Uczymy:

6. Oferujemy:

II. Wizja szkoły.

Gimnazjum jest samodzielna placówka z nowoczesnie wyposażoną bazą lokalową i zapleczem sportowym. W działaniach dydaktyczno-wychowawczych rodzice pełnią wspierającą i współtwórczą rolę. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia, kreuje postawy prospołeczne poprzez uczenie poszanowania ogólnoprzyjętych norm i wywiązywania się ze swoich obowiązków. Nasi uczniowie i absolwenci pamiętając o uśmiechu i radości życia, odnoszą sukcesy, wyposażeni w bagaż wiedzy o świecie, który ich otacza, potrafia dokonywać właściwych wyborów w sprawach dla nich ważnych.

III. Dokumenty zawierające normy i standardy jakości pracy szkoły.

 1. Statut szkoły.
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 3. Szkolny zestaw programów edukacyjnych.
 4. Standardy wymagań egzaminacyjnych (Rozporządzenie MEN z 21 lutego 2000 roku.)

IV. Narzędzia do mierzenia jakosci pracy szkoły.

 1. Ankiety.
 2. Arkusze danych statystycznych.
 3. Arkusze hospitacyjne.
 4. Arkusze przeprowadzonych badań.
 5. Arkusze obserwacji pedagogicznych
 6. Kwestionariusze.
 7. Testy (sprwadziany wiedzy i osiągnięć)
 8. Zestawienia zbiorcze wyników przeprowadzonych analiz, badań, testów oraz wnioski przechowywane dokumentacji szkolnej.